បុរស​អាយុ​ច្រើនជាងគេ​បំផុត នៅ​អា​មេ​រិច បាន​ទទួល​មរណៈភាព​ហើយ នៅ​អាយុ … – CEN