ក្រោយ​បញ្ចប់សង្គ្រាម មាន​ពាណិជ្ជករ និង​អ្នកវិនិយោគគិន​ជាច្រើន​មក​វិនិយោគ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា – CEN