បច្ចេកវិទ្យា​ប្រែ​ស្ពាន់​ឲ្យទៅជា “​មាស​” របស់​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន ពិតជា​អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែ​… – CEN