គីម ជុង​អ៊ុន ផ្ញើ​សារ​ទៅកាន់​មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងត្បូង ស្នើសុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ឲ្យ​ច្រើន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ – CEN