​ចិន​បញ្ជាក់ថា ខ្លួន​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​ដើម្បី​ធ្វើ​ការងារ​ជាមួយ​អា​មេ​រិច – CEN