យប់​ថ្ងៃ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ក្នុង​ខេត្តស្វាយរៀង​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ ប៉ុន្តែ​នៅតាម​ផ្ទះ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មានការ​ជួបជុំ​គ្នាច្រើន​តា​ម​បែប​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​ – CEN