ចាប់​មុខសញ្ញា​ក្រុម​ឆបោក​ប្រាក់ តាមរបៀប​ខ្ចីប្រាក់​រយៈពេល​ខ្លី យកទៅ​បង់ប្រាក់​ផ្ដាច់ នៅតាម​ធនាគារ ឬ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ឯកជន​ – CEN