នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ចំណូល​ជាង​ ១១៦​ លាន​ដុល្លារ បានមកពី​ការលក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ – CEN