ចង់​ធ្វើ​អត្តឃាត បែរ​ជួប​មនុស្ស “​ធុញទ្រាន់​នឹង​ជីវិត​” លទ្ធផល​ចុងក្រោយ​… – CEN