ស្តាប់​អ្នកជំនាញ​ហុងស៊ុយ សញ្ជាតិ​ហ្វីលីពីន​តែ​ម្នាក់​គត់ ត្រូវបាន​សម្ព័ន្ធ​សមាគម​ហុងស៊ុយ​ពិភពលោក ផ្តល់​គោ​រម្យ​ងារ និយាយ​ត្រួសៗ​ពី​ឆ្នាំ​ទាំង​១២ នៅ​ឱកាស​ឆ្លង​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ – CEN