​ឥទ្ធិពល​របស់​ព្យុះ ប៉ា​ប៊ុក នឹង​ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា ចុះ​ត្រជាក់ និង​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ – CEN