បើ​កំពុង​ឈឺ​ហើយ នៅតែ​ញ៉ាំ​អាហារ​ទាំង​នេះ​ទៀត ប្រយ័ត្ន​កាន់តែ​ឈឺ​លើស​ដើម​ – CEN