ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា ថា លោកមាស នី វិភាគ​មក​បំភ្លឺ​ពី​សំណាក់​យន្តការ ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​ – CEN