លោក​ស សុខា បញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន​ចាក់​បេតុង គួរ​គិត​ដល់​ផ្លូវ​ – CEN