សាំង​ធម្មតា និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត មានតម្លៃ​ស្នើ​គ្នា នឹងត្រូវ​លក់​៣២០០​រៀល​ក្នុង​លីត្រ – CEN