ឧកញ៉ា ជឹម សុខ ត្រូវ​ពលរដ្ឋ​ប្តឹង​ថា លួច​ដី​គាត់​ – CEN