យ៉ែម សំ​អូន បញ្ចេញ Original Song ជាមួយនឹង​MV ត្រជាក់​ភ្នែក​ – CEN