ព្រាន​កំណាច​សម្លាប់សត្វ​គ្មាន​អាសូរ ចុង​ក្រោយ​ជីវិត​ត្រូវ​បញ្ចប់​ដោយសារ​…! កម្ម​ផល​ពិតជា​មាន​មែន​? – CEN