​វិទ្យាសាស្ត្រ​បញ្ជាក់ ៖ កូន​ឈ្លាសវៃ សំខាន់​គឺ​អាស្រ័យ​ដោយ​ម្តាយ​ – CEN