ក្រសួង​កិច្ចការនារី បង្កើត​ក្រុមការងារ​ចាំ​ទទួល​ព័ត៌មាន ករណី​ហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ ដើម្បី​អន្តរាគមន៍​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN