ដក​កាំភ្លើង​អារ​មេ​ប​ញ្ជូ​ល​គ្រាប់ ដើម្បី​គំរាម ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទុះ​ត្រូវ​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​ស្លាប់ ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត ស៊ី​លី​ហួយ KTV – CEN