​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា​កន្លះ​សតវត្សរ៍ ស្រាប់តែ​នឹកឃើញ​ចង់ការ​…​ម្តងទៀត​! – CEN