ពង្រាង​អនុក្រឹត្យ ទុក​ស្លាក​លេខ​រថយន្ត​ពិសេស សម្រាប់​ការលក់ និង​ផ្ទេរ​លេខ​ពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ – CEN