លី តឺ​ហួរ កុំ​យំ​អី ព្រោះនេះ​ជា​អំណាច​នៃ​ធម្មជាតិ គ្មាន​អ្នកណា​ប្រឆាំង​បានទេ​! នោះ​គឺ​…​ពេលវេលា​ណា៎​! – CEN