អាហារទាំងនេះជួយការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ​ផ្តាសាយ​ – CEN