​តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ​ឃុំខ្លួន​យោធា​ម្នាក់ ជា​អតីត​ប្តី​ដើម ចាក់​សម្លាប់​ប្ដី​ក្រោយ ជា​ជនជាតិ​ចិន​ – CEN