លោកស្រី​ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ៖ បុគ្គល​ឈ្មោះ​ប៉ូ នា​ប ថ្លើមធំ​ហ៊ាន​ក្លែង​ហត្ថលេខា លោក​ហ៊ុន សាន ដើម្បី​ឈ្នះក្តី​ – CEN