របប​អាហារ​ទាំងនេះ អាច​ជួយ​អ្នក​ឲ្យគេ​ផុត​ពី​បញ្ហា​ក្រពះ​ – CEN