អ្នកវិទ្យសាស្ត្រ ដែល “​មច្ចុរាជ​” ព្រលែង​ពី​ឋាន​មរណៈ​បាន​និយាយប្រាប់​ពី​ការ “​ភ្លឹក​” លែង​ដឹង​ខ្លួន​ – CEN