សាកសព​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​របប​ប៉ុលពត ជាង​១០​ម៉ឺន​អដិ្ឋធាតុ ចុះបញ្ជី​ដើម្បី អភិរក្ស​ – CEN