ក្រុមហ៊ុន​ប្រមូល​សំរាម ស៊ីន​ទ្រី បញ្ជាក់​ពី​ភាពរអាក់រអួល​លើ​ការប្រមូល​សំរាម ដោយសារ​កម្មករ​តវ៉ា​ – CEN