អភិបាល​ថ្មី ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត​ថា នឹង​ខិតខំ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ចាក់ស្រេះ​ – CEN