កូន​អកតញ្ញូ​ប្រើ​ហិង្សា​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ទ្រព្យសម្បត្ដិ និង​គំរាម​សម្លាប់​មាតាបិតា​ – CEN