ការទាមទារ​របស់​ក​ម្មករ​បើក ប្រាក់​អតីតភាព​ការងារ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​រោងចក្រ​ប្រមាណ ២​ភាគ​៣ នឹង​ត្រូវ​បិទទ្វារ​ – CEN