លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​ព្រឹទ្ធសភា លើ​សេចក្តីស្នើច្បាប់​ស្តីពី វិសោធនកម្ម ច្បាប់​ចំនួន​ពីរ​ – CEN