រដ្ឋបាល​រាជធានី គ្រោង​រំកិល​ប្តូរ​ទីតាំង រូបសំណាក់​នាង​គ​ង្ហី​ង ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី ដើម្បី​ពង្រីក​ផ្លូវ​បន្ថែម​ – CEN