ស្ត្រី​ស្អាត​ម្នាក់ ត្រូវ​តុលាការ​ឃុំខ្លួន ករណី លួច​ – CEN