ស្នាដៃ​វិចិត្រករ​ម្នាក់​នេះ​ពិតជា​កម្រ​ប្រទះ គ្រា​អ្នកទស្សនា​ពុំ​អាច​កំណត់​បាន​ថា​ជា​រូបគំនូរ ឬ​រូបថត​ – CEN