​បុរស​ដើម​ទ្រូ​ង ៥​ហត្ថ ៖ សុខចិត្ត​សាក់ “​តារាង​ត្រួតពិនិត្យ​” លើ​ទ្រូង ដើម្បី​ភរិយា​ព្រម​ទុក​ឱកាស​កែខ្លួន​ជា​លើក​…​ចុងក្រោយ​ – CEN