ផឹក​ចំ​ស្រា​កាច ចៅ​សង្កាត់​ទៅ​សួរនាំ​រឿង​ស្រវឹង​ជេរ​គេ​ជេរ​ឯង​ មាន​អី​វាយ​ចៅសង្កាត់​ឡើង​ទ្រោម​ – CEN