ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​ឈប់​ប្រើប្រាស់ Wifi សាធារណៈ ដែល​មាន​ប្រភព​មិន​ច្បាស់លាស់ ព្រោះ​គេ​អាច​លួច​យក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN