ជនជាតិ​វៀតណាម​២​នាក់​ឪពុក​កូន បោក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​គេ នៅ​វៀតណាម រត់​មក​លាក់ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN