​ឧ​កញ៉ា​ជ័យ ​បាន​គោលការ​ណែនាំ​លើ​លិខិតអនុញ្ញាតប្រមូល​ឈើ​ចេញ​ពី​បាត​អាង​វា​រី​អគ្គិសនី នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN