រដ្ឋ​មន្ដ្រី​សុខាភិបាល បិទ​មន្ទីរពេទ្យ អន្តរជាតិ វ៉ិ​ចតូ​រៀ​ – CEN