ផលិតកម្ម Wonder Film ផលិត​រឿង​ខ្មោច (​អន្ទង​វិញ្ញាណ​) ត​ភាគពី រឿង (​ស្នូរ​ជើង​អ្នកណា​?) – CEN