វេទិកា​ក្រុមប្រឹក្សា​វប្បធម៌​អាស៊ី បង្ហាញថា​កម្ពុជា​កាន់តែ​មានការ​ទទួលស្គាល់ ពី​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ផ្នែក​ការទូត​ – CEN