រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ស្នើ​គ្រប់ផ្នែក​ជំនាញ​ទាំងអស់ តាមដាន​ក្រុម ដែល​តែងតែ​បំផុស ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ – CEN