ព្រមាន​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ទេសចរណ៍​ពី​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ម្ហូបអាហារ បើ​មិន​អនុវត្ត​ត្រឹមត្រូវ​តាម​បទដ្ឋាន​អនាម័យ​ – CEN