ប្រធានរដ្ឋសភា​វៀតណាម បាន​គាំទ្រ​យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះ​កិច្ចប្រជុំ APPF ដែល​កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ – CEN