អាហារ​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​នេះ ជួយ​ធ្វើឲ្យ​ខួរក្បាល​កាន់តែ​មាន​ការចងចាំ​ល្អ​ជាង​មុន​ – CEN